مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش و توسعه جنگل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اروميه
مديرمسئول:  احمد عليجاني
سردبير:  جواد اسحاقي راد
رایانامه:  jfrd@urmia.ac.ir
تلفن:  32770489 (044)
نمابر:  32770489 (044)
صندوق پستي:  165
نشانی:  آذربايجان غربي، اروميه، كيلومتر 11، جاده سرو، دانشگاه اروميه، دانشكده منابع طبيعي، كدپستي: 57561511818
كد ISSN:  2476-3551
نوع نشريه:  فصلنامه