مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه خراسان بزرگ
 2 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه خراسان بزرگ
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه بين المللي امام رضا (ع)
مديرمسئول:  دكتر قدير صيامي
سردبير:  دكتر عزت اله عزتي
تارگاه:  khorasan@imamreza.ac.ir
رایانامه:  jgk.imamreza.ac.ir
تلفن:  (داخلي 2237) 38041-051
نمابر:  38427104 (051)
نشانی:  مشهد، بلوار شهيد منتظري، بين منظري 5 و 7،دانشگاه بين المللي امام رضا (ع)
نوع نشريه:  فصلنامه