نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي بذر ايران
 8 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي بذر ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه ياسوج
مدیرمسئول:  دكتر حميدرضا بلوچي
سردبیر:  دكتر حميدرضا بلوچي
:تارگاه  http://yujs.yu.ac.ir/jisr/
رایانامه:  ijsr@yu.ac.ir
تلفن:  31006308 (074)
نشانی:  دفتر نشريات دانشكده، دانشكده كشاورزي، دانشگاه ياسوج، ياسوج، 7591874831، ايران
کد ISSN:  2383-1251
نوع نشریه:  فصلنامه