مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله ايراني كنه شناسي
 4 دوره
عنوان نشريه:  مجله ايراني كنه شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن كنه شناسي ايران
مديرمسئول:  دكتر محمد خانجاني
سردبير:  دكتر عليرضا صبوري
رایانامه:  PJA@ACAROLOGY.IR
تلفن:  32243671 (026)
نمابر:  32243671 (026)
نشانی:  گروه حفاظت گياه، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران، كرج، ايران
كد ISSN:  2251-8169
نوع نشريه:  فصلنامه