مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله فيزيولوژي و پرورش گياهان
 3 دوره
عنوان نشريه:  مجله فيزيولوژي و پرورش گياهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  دكتر مصطفي والي زاده
سردبير:  محمد مقدم واحد
تارگاه:  breeding.tabrizu.ac.ir
رایانامه:  ASCI_TU@TABRIZU.AC.IR
تلفن:  33392025, 33392070 (041)
نمابر:  3356002 (041)
نشانی:  ايران، كدپستي: 5166616471، تبريز
كد ISSN:  2008-5168
نوع نشريه:  فصلنامه