مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون نفتي
 1 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم و فنون نفتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات صنعت نفت
مديرمسئول:  حميدرضا كاتوزيان
سردبير:  محمدرضا جعفري ناصر
تارگاه:  jpst.ripi.ir
رایانامه:  JOURNAL@RIPI.IR
تلفن:  48252224 (021)
نمابر:  44739712 (021)
نشانی:  ايران، كدپستي: 1485733111، تهران
نوع نشريه:  فصلنامه