نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بوم شناسي جنگل هاي ايران
 9 دوره 
عنوان نشریه:  بوم شناسي جنگل هاي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
:تارگاه  http://ifej.sanru.ac.ir/
تلفن:  33687437 (011)
نمابر:  33687437 (011)
نشانی:  ايران، ساري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
کد ISSN:  2423-7140
نوع نشریه:  فصلنامه