مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات فهم حديث
 3 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات فهم حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
مديرمسئول:  دكتر مجيد ملا يوسفي
سردبير:  دكتر فتحيه فتاحي زاده
تارگاه:  mfh.journals.ikiu.ac.ir
تلفن:  028-33901351
نمابر:  028-33901351
نشانی:  ايران، قزوين، دانشگاه بين الملل امام خميني، دانشكده علوم و تحقيقات اسلامي
كد ISSN:  2588-3895
نوع نشريه:  فصلنامه