نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اطلاع رساني پزشكي نوين
 13 دوره 
عنوان نشریه:  اطلاع رساني پزشكي نوين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
مدیرمسئول:  دكتر نسرين داوري دولت آبادي
سردبیر:  دكتر مهربان شاهي
:تارگاه  www.jmis.hums.ac.irhttp://www.jmis.hums.ac.ir
رایانامه:  jmis.hums@gmail.com
تلفن:  33758250 - 076
نمابر:  33670724 - 076
نشانی:  بندر عباس، خيابان جمهوري اسلامي، بيمارستان شهيد محمدي، ضلغ شرقي، ساختمان معاونت، تحقيقات و فناوري، طبقه اول، دفتر مجله اطلاع رساني پزشكي نوين، كدپستي: 15519-79199
کد ISSN:  2476-6720
نوع نشریه:  فصلنامه