مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
درجه علمی:  پیام نور
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر محمدرضا سرمدي
سردبير:  دكتر حسين زارع
تارگاه:  http://etl.journals.pnu.ac.ir
رایانامه:  etl.journal@pnu.ac.ir
كد ISSN:  2345-6523
نوع نشريه:  فصلنامه