نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
 19 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
درجه علمی:  پیام نور
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا سرمدي
سردبیر:  دكتر حسين زارع
:تارگاه  http://etl.journals.pnu.ac.ir
رایانامه:  etl.journal@pnu.ac.ir
کد ISSN:  2345-6523
نوع نشریه:  فصلنامه