مشخصات نشريه:  

فصلنامه سلامت جامعه
 3 دوره
عنوان نشريه:  سلامت جامعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
مديرمسئول:  دكتر سيد حبيب اله حسيني
سردبير:  دكتر مجيد كاظمي
تارگاه:  chj.rums.ac.ir
رایانامه:  chj@rums.ac.ir
تلفن:  34256961 (034)
نمابر:  34258497 (034)
نشانی:  ايران، رفسنجان، خيابان جمهوري اسلامي، دانشكده پرستاري و مامايي و پيراپزشكي، دفتر مجله
نوع نشريه:  فصلنامه