مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه دين و سلامت
 4 دوره
عنوان نشريه:  دين و سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
مديرمسئول:  دكتر علي اصغر زكوي
سردبير:  دكتر شيرزاد غلامي
تارگاه:  jrh.mazums.ac.ir
تلفن:  33543615 (011)
نشانی:  مازندران، ساري، كيلومتر 18، جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم، دانشكده پزشكي
كد ISSN:  2345-5268
نوع نشريه:  دو فصلنامه