مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه نقد ادب عربي
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه نقد ادب عربي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد بهشتي
سردبير:  دكتر محبت رسولي
تارگاه:  jalc.sbu.ac.ir
تلفن:  29902440-021
نمابر:  22431706-021
نشانی:  تهران، ولنجك، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات عربي
نوع نشريه:  فصلنامه