مشخصات نشريه:  

فصلنامه توانمند سازي كودكان استثنايي
 2 دوره
عنوان نشريه:  توانمند سازي كودكان استثنايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن كودكان استثنايي ايران
مديرمسئول:  دكتر غلامعلي افروز
سردبير:  دكتر غلامعلي افروز
تارگاه:  empoweringchildrenj.com
رایانامه:  info@empoweringchildrenj.com
تلفن:  88305028 - 021
نوع نشريه:  فصلنامه