مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تنوع زيستي و سيستماتيك حشرات
 2 دوره
عنوان نشريه:  مجله تنوع زيستي و سيستماتيك حشرات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن حشره شناسي ايران با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر احد صحراگرد
سردبير:  دكتر علي اصغر طالبي
تارگاه:  jibs.modares.ac.ir
رایانامه:  JIBS@MODARES.AC.IR
تلفن:  48292326 - 021
نمابر:  48292200 - 021
صندوق پستي:  14115-336
كد ISSN:  2423-8112
نوع نشريه:  فصلنامه