مشخصات نشريه:  

فصلنامه آموزش علوم دريايي
 2 دوره
عنوان نشريه:  آموزش علوم دريايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم دريايي امام خميني
مديرمسئول:  پيمان جعفري طهراني
سردبير:  محمدرضا ميركمالي
تلفن:  52353057 (011)
نشانی:  كدپستي: 83311-46517
كد ISSN:  2538-3655
نوع نشريه:  فصلنامه