مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات طب ورزشي
 3 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات طب ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مديرمسئول:  دكتر رضا قراخانلو
سردبير:  دكتر رضا رجبي
تارگاه:  smj.ssrc.ac.ir
تلفن:  88529122 (021)
نمابر:  88529123 (021)
نشانی:  كدپستي: 1587958711
كد ISSN:  2322-1658
نوع نشريه:  دو فصلنامه