نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات كاربردي خاك
 13 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات كاربردي خاك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اروميه
مدیرمسئول:  دكتر ميرحسن رسولي صدقياني
سردبیر:  دكتر عباس صمدي
:تارگاه  http://asr.urmia.ac.ir/
تلفن:  32755284 (044)
صندوق پستی:  165
نشانی:  اروميه، دانشگاه اروميه، دانشكده كشاورزي، گروه علوم و خاك
کد ISSN:  2423-7116
نوع نشریه:  فصلنامه