نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه راهبرد مديريت مالي
 27 دوره 
عنوان نشریه:  راهبرد مديريت مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا
مدیرمسئول:  محمدرضا رستمي
سردبیر:  ابوالفضل شاه آبادی
:تارگاه  jfm.alzahra.ac.irhttp://jfm.alzahra.ac.ir
تلفن:  88212578 (021)
کد ISSN:  2345-3214
نوع نشریه:  فصلنامه