مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت سازمان هاي دولتي
 3 دوره
عنوان نشريه:  مديريت سازمان هاي دولتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر رضا نجاري
سردبير:  دكتر محمدعلي سرلك
تارگاه:  http://ipom.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  ipom@pnu.ac.ir
كد ISSN:  2322-522x
نوع نشريه:  فصلنامه