مشخصات نشريه:  

فصلنامه فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان
 3 دوره
عنوان نشريه:  فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان
مديرمسئول:  بهروز حيدري
سردبير:  دكتر نادر شعباني پور
تارگاه:  japb.guilan.ac.ir
رایانامه:  Japb1390@yahoo.com
تلفن:  (داخلي 405) 5-33343630 (013)
نمابر:  33333647 (013)
نشانی:  گيلان، رشت، خيابان نامجو، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي، مجله فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان
كد ISSN:  2345-3966
نوع نشريه:  فصلنامه