مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري
 4 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه جغرافيا
مدیرمسئول:  دكتر منصور جعفربگلو
سردبیر:  دكتر احمد پوراحمد
تارگاه:  jurbangeo.ut.ac.ir
کد ISSN:  2383-1456
نوع نشریه:  فصلنامه