نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري
 22 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه جغرافيا
مدیرمسئول:  دكتر مهران مقصودی
سردبیر:  دكترکرامت اله زیاری
:تارگاه  jurbangeo.ut.ac.irhttp://jurbangeo.ut.ac.ir
کد ISSN:  2383-1456
نوع نشریه:  فصلنامه