مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
 2 دوره
عنوان نشريه:  جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه مازندران
مديرمسئول:  دكتر حيدر جانعلي زاده چوب بستي
سردبير:  دكتر اكبر عليوردي نيا
تارگاه:  ssi.journals.umz.ac.ir
تلفن:  35302603 (011)
نمابر:  35303602 (011)
نشانی:  ايران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي
كد ISSN:  2383-0395
نوع نشريه:  دو فصلنامه