مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله ايراني آناليز عددي و بهينه سازي
 5 دوره
عنوان نشريه:  مجله ايراني آناليز عددي و بهينه سازي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  علي رضا سهيلي
سردبير:  دكتر محمدهادي فرهي
تارگاه:  jm.um.ac.ir
تلفن:  8806222 (051)
نمابر:  8828604 (051)
صندوق پستي:  91775-1159
نشانی:  ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم رياضي
نوع نشريه:  فصلنامه