نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي رياضي (علوم )
 9 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي رياضي (علوم )
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر عبدالجواد طاهري زادها
سردبیر:  دكتر عليرضا مدقالچي
:تارگاه  https://mmr.khu.ac.ir/
تلفن:  021 - 86072787
نمابر:  021 - 88825580
صندوق پستی:  15815-3587
نشانی:  كدپستي: 14911-15719
کد ISSN:  2588-2546
نوع نشریه:  فصلنامه