مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مديريت مدرسه
 2 دوره
عنوان نشريه:  مديريت مدرسه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه كردستان
مديرمسئول:  ناصر شيربيگي
سردبير:  ناصر شيربيگي
تلفن:  33624005 (087)
نشانی:  ايران، سنندج، دانشگاه كردستان، دانشكده علوم انساني اجتماعي، كدپستي: 6617715175
كد ISSN:  2538-4724
نوع نشريه:  دو فصلنامه