نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اسلام و پژوهش هاي روان شناختي
 4 دوره 
عنوان نشریه:  اسلام و پژوهش هاي روان شناختي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت
مدیرمسئول:  دكتر محمدجواد زارعان
سردبیر:  دكتر محمدرضا احمدي
رایانامه:  ipr@ueae.ir
تلفن:  32922239 (025)
نمابر:  025 - 32922239
صندوق پستی:  3713715545
نشانی:  ايران، قم، بلوار شهيد صدوقي، خيابان شهيد شهبازي، پلاك 13، كدپستي: 3716715545
نوع نشریه:  فصلنامه