نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات
 15 دوره 
عنوان نشریه:  تعامل انسان و اطلاعات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  حميدرضا جمالي
سردبیر:  نصرت رياحي نيا
:تارگاه  https://hii.khu.ac.ir/
رایانامه:  hiijournal@gmail.com
نوع نشریه:  فصلنامه