مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران
 5 دوره
عنوان نشريه:  علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهركرد
مديرمسئول:  دكتر ناصر شمس اسفندياري
سردبير:  دكتر حمداله مشتاقي
تارگاه:  journals.sku.ac.ir
تلفن:  32321669 (038)
نمابر:  32321669 (038)
نشانی:  8818634139:شهركرد، كيلومتر 2 جاده سامان، دانشگاه شهركرد، دانشكده دامپزشكي، دفتر نشريه علوم درمانگاهي، كدپستي
نوع نشريه:  دو فصلنامه