مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات اجتماعي گردشگري
 6 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات اجتماعي گردشگري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي
مديرمسئول:  سيد علي اكبر شمسيان
سردبير:  حميد ضرغام بروجني
تارگاه:  journalitor.ir
تلفن:  3874064 (051)
نمابر:  38762002 (051)
نشانی:  ايران، مشهد، پرديس، دانشگاه فردوسي مشهد، سه راهي علوم تربيتي، پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي
نوع نشريه:  دو فصلنامه