نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي بهداشت محيط
 22 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي بهداشت محيط
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بهداشت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
مدیرمسئول:  دكتر محمد نوري سپهر
سردبیر:  دكتر حاتم گوديني
:تارگاه  https://jehe.abzums.ac.ir/
صندوق پستی:  34530734 (026)
کد ISSN:  2383-3211
نوع نشریه:  فصلنامه