مشخصات نشريه:  

فصلنامه فيزيولوژي گياهان
 5 دوره
عنوان نشريه:  فيزيولوژي گياهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي ساوه
مديرمسئول:  دكتر مژگان فرزامي سپهر
سردبير:  دكتر مه لقا قرباني
تارگاه:  ijpp.iau-saveh.ac.ir
رایانامه:  IJPP@IAU-SAVEH.AC.IR
كد ISSN:  0006-2774
نوع نشريه:  فصلنامه