مشخصات نشريه:  

فصلنامه اسلام و سلامت
 3 دوره
عنوان نشريه:  اسلام و سلامت
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي بابل
مديرمسئول:  دكتر عليرضا سفيدچيان
سردبير:  دكتر محمدهادي يدالله پور
تارگاه:  http://iahj.ir
رایانامه:  ihj.info@mubabol.ac.ir
تلفن:  32190579 - 011
نمابر:  32197667 - 011
نشانی:  بابل، خيابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشكي بابل، معاونت تحقيقات و فناوري، دفتر فصلنامه اسلام و سلامت
كد ISSN:  2383-2177
نوع نشريه:  فصلنامه