مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در دين و سلامت
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در دين و سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مديرمسئول:  مرتضي عبدالجباري
سردبير:  مصطفي رضايي طاويراني
تارگاه:  journals.sbmu.ac.ir
تلفن:  23872343 (021)
نمابر:  22439851 (021)
نشانی:  دانشگاه شهيد بهشتي، كدپستي 1985717443
كد ISSN:  4331-2383
نوع نشريه:  فصلنامه