مشخصات نشريه:  

فصلنامه قارچ شناسي ايران
 4 دوره
عنوان نشريه:  قارچ شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن قارچ شناسي ايران
مديرمسئول:  رسول زارع
سردبير:  محمدجواد نيكخواه
تارگاه:  mi.iranjournals.ir
رایانامه:  MYCOLOGIAIRANICA@GMAIL.COM
تلفن:  22403012-7318 (021)
نمابر:  22403588 (021)
صندوق پستي:  19395-1454
نوع نشريه:  فصلنامه