مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم اعصاب شفاي خاتم
 8 دوره
عنوان نشريه:  علوم اعصاب شفاي خاتم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا بيمارستان خاتم الانبيا
مديرمسئول:  دكتر هادي كاظمي
سردبير:  پرفسور علي گرجي
تارگاه:  www.shefayekhatam.ir
تلفن:  83553911 (021)
نمابر:  83553920 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بيمارستان خاتم الانبيا، آزمايشگاه مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا
كد ISSN:  2322-1887
نوع نشريه:  فصلنامه