نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم اعصاب شفاي خاتم
 35 دوره 
عنوان نشریه:  علوم اعصاب شفاي خاتم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  نرولوژی، علوم اعصاب
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا بيمارستان خاتم الانبيا
مدیرمسئول:  دكتر هادي كاظمي
سردبیر:  پرفسور علي گرجي
:تارگاه  http://shefayekhatam.ir/
تلفن:  83553911 (021)
نمابر:  83553920 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بيمارستان خاتم الانبيا، آزمايشگاه مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا
کد ISSN:  2322-1887
نوع نشریه:  فصلنامه