مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه علوم تربيتي از ديدگاه اسلام
 6 دوره
عنوان نشريه:  علوم تربيتي از ديدگاه اسلام
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام صادق (ع)- پرديس خواهران
مديرمسئول:  دكتر نيكو ديالمه
سردبير:  دكتر افضل السادات حسيني
تارگاه:  edus-islam.isuw.ac.ir
رایانامه:  motaleat@isuw.ac.ir
تلفن:  22094901-4 (021)
نمابر:  22065437 (021)
صندوق پستي:  14655-111
كد ISSN:  2423-7396
نوع نشريه:  دو فصلنامه