مشخصات نشريه:  

فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد
 4 دوره
عنوان نشريه:  نظريه هاي كاربردي اقتصاد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  دكتر حسين پناهي
سردبير:  دكتر محمدعلي متفكر آزاد
تارگاه:  ecoj.tabrizu.ac.ir
رایانامه:  tuaesj@gmail.com
تلفن:  33392360 (041)
نمابر:  33392352 (041)
نشانی:  بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده اقتصاد مديريت و بازرگاني، تبريز، كدپستي: 5166616471، ايران
كد ISSN:  2423-6578
نوع نشريه:  فصلنامه