مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش
 3 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش
درجه علمی:  پیام نور
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر لقمان كشاورز
سردبير:  دكتر مجيد جلالي فراهاني
تارگاه:  pmss.journals.phu.ac.ir
كد ISSN:  2383-1758
نوع نشريه:  فصلنامه