نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم مراتع
 26 دوره 
عنوان نشریه:  علوم مراتع
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد
مدیرمسئول:  دكتر علي اشرف جعفري
سردبیر:  علي آرياپور
:تارگاه  http://rangelandsrm.ir/
رایانامه:  RS@IAUB.AC.IR
تلفن:  3518038 (0662)
نمابر:  3518023 (0662)
صندوق پستی:  518
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد، لرستان، كدپستي: 6915136111، ايران
کد ISSN:  2008-9996
نوع نشریه:  فصلنامه