مشخصات نشريه:  

فصلنامه سياستگذاري عمومي
 4 دوره
عنوان نشريه:  سياستگذاري عمومي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  محمدرضا تخشيد
سردبير:  كيومرث اشتريان
تارگاه:  jppolicy.ut.ac.ir
رایانامه:  jppolicy@ut.ac.ir
تلفن:  09133232583
نشانی:  ايران، تهران، خيابان انقلاب، دانشكده حقوق و علوم سياسي
كد ISSN:  1735-9678
نوع نشريه:  فصلنامه