مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي نوين در رياضي (علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي)
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي نوين در رياضي (علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر محسن رستمي مال خليفه
سردبير:  دكتر فرهاد حسين زاده لطفي
تارگاه:  jnrm.srbiau.ac.ir
رایانامه:  JNRM@SRBIAU.AC.IR
صندوق پستي:  14515-775
كد ISSN:  2476-2954
نوع نشريه:  فصلنامه