مشخصات نشريه:  

فصلنامه نانو مقياس
 4 دوره
عنوان نشريه:  نانو مقياس
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن نانو فناوري ايران
مديرمسئول:  دكتر علي ايرانمنش
سردبير:  دكتر محمد حسين مجلس آرا
تارگاه:  www.nanomeghyas.ir
رایانامه:  info@nanomeghyas.ir
كد ISSN:  2423-5628
نوع نشريه:  فصلنامه