مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي برق (دانشكده فني دانشگاه تبريز)
 5 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي برق (دانشكده فني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده فني دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  معاون پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبير:  دكتر ابراهيم بابايي
تلفن:  33300832 (041)
نشانی:  ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دفتر مجله
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1390/2011 از عنوان نشريه دانشكده فني دانشگاه تبريز تفکيک شده است.