نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه كواترنري ايران
 14 دوره 
عنوان نشریه:  كواترنري ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن كواترنري ايران
مدیرمسئول:  دكتر فريبرز قريب
سردبیر:  دكتر قاسم عزيزي
:تارگاه  http://journal.iranqua.ir/
رایانامه:  irqua2014@gmail.com
تلفن:  32820260 (026)
نمابر:  32821000-179 (026)
نشانی:  استان البرز، شهرستان كرج، ميدان استاندارد، خيابان شهيد صمد نقدي، بلوار سربازان گمنام، روبروي پمپ گاز، مركز پژوهش هاي كاربردي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني انجمن كواترنري ايران
نوع نشریه:  فصلنامه