مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي (دانش و توسعه)
 4 دوره
عنوان نشريه:  دانشنامه حقوق اقتصادي (دانش و توسعه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر سيد حسين حسيني
سردبير:  دكتر عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي
تارگاه:  lowecon.um.ac.ir
تلفن:  38806307 - 051
نمابر:  38807394 - 051
نشانی:  ايران، مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده اقتصاد، دفتر مجله دانشنامه حقوق اقتصادي
كد ISSN:  2322-4177
نوع نشريه:  دو فصلنامه