مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني
 2 دوره
عنوان نشريه:  كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه يزد
مديرمسئول:  دكتر كمال اميدوار
سردبير:  دكتر محمد حسين سرائي
تارگاه:  http://grd.yazd.ac.ir/
رایانامه:  ahmadi123.1987@gmail.com
تلفن:  31233557 - 035
كد ISSN:  2345-332x
نوع نشريه:  دو فصلنامه