مشخصات نشريه:  

ماهنامه بوم شناسي كاربردي
 3 دوره
عنوان نشريه:  بوم شناسي كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مديرمسئول:  دكتر مهدي بصيري
سردبير:  دكتر نصرالله محبوبي صوفياني
تارگاه:  ijae.iut.ac.ir
تلفن:  33912795 (031)
نمابر:  33912626 (031)
نشانی:  ايران، اصفهان، دانشگاه صنعتي، كدپستي:8415683111
كد ISSN:  2476-3128
نوع نشريه:  ماهنامه