مشخصات نشريه:  

فصلنامه نشريه محاسباتي و پژوهش كاربردي در مهندسي مكانيك
 1 دوره
عنوان نشريه:  نشريه محاسباتي و پژوهش كاربردي در مهندسي مكانيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مديرمسئول:  دكتر غلام حسين پايگانه
سردبير:  دكتر نوري بروجردي
تارگاه:  jcarme.srttu.edu
رایانامه:  JCARME@SRTTU.EDU
تلفن:  22970060-9 (021)
نمابر:  22970078 (021)
صندوق پستي:  16785-163
نشانی:  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، لويزان، خيابان شهيد شعبانلو، تهران، 1678815811، ايران
كد ISSN:  2201-6549
نوع نشريه:  فصلنامه