مشخصات نشريه:  

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني
 6 دوره
عنوان نشريه:  آموزش و توسعه منابع انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني ايران
مديرمسئول:  دكتر اباصلت خراساني
سردبير:  دكتر كورش فتحي واجارگاه
تارگاه:  www.istd.ir
تلفن:  81032228 (021)
نمابر:  81032228 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان كريم خان، نبش خيابان دكتر عضدي، آبان شمالي، ساختمان دانشگاه علامه، طبقه 2، واحد 220
كد ISSN:  2423-3277
نوع نشريه:  فصلنامه